BP

BP

From TUMRAI [QuickNote]

Jump to: navigation, search

หากคุณกำลังจะเริ่มวางแผนทางธุรกิจ ระลึกถึงสิ่งนี้ไว้ รูปแบบและหลักการเกิดจากวัตถุประสงค์ เพราะคุณต้องการแผนงานที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริงของคุณ สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นควรเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ของแผนงานนั้นๆ ว่าเป็นแผนงานสำหรับเริ่มตั้งบริษัท สำหรับระดมทุม สำหรับกู้ยืมเงินทุนหรือสำหรับบริหารธุรกิจของคุณ

ในหลายๆกรณี แผนงานทางธุรกิจของคุณอาจเป็นเอกสารความยาว 20-30 หน้าที่เขียนขึ้นด้วยภาษาธุรกิจที่เรียบง่าย เพื่อที่จะง่ายต่อการอ่าน พร้อมด้วยการเน้นประเด็นหลักๆ และการทำหัวข้อย่อยต่างๆ พร้อมด้วยตารางหรือชาร์ทแสดงแผนการทางการเงินที่สำคัญที่สุด แผนงานทางธุรกิจพื้นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 7 ส่วน ดังนี้

  1. บทคัดย่อ เขียนบทคัดย่อนี้เป็นส่วนสุดท้าย และให้แน่ใจว่าบทคัดย่อนี้ต้องประกอบไปด้วยจุดเด่นของแผนงานคุณ ขอให้คุณตั้งใจที่สุดในส่วนนี้
  2. บริษัท แผนงานสำหรับการเริ่มต้นของคุณจะอธิบายถึงวิธีการสร้างองค์กรและยังแจกแจง สิทธิ์การถือครองความเป็นเจ้าของบริษัทที่ผู้ก่อตั้งแต่ละคนได้รับ นอกจากนี้ควรจะประกอบไปด้วยตารางที่จำแนกรายจ่ายในการเริ่มธุรกิจและเงินทุน เบื้องต้น แผนงานทางธุรกิจสำหรับบริษัทที่เพิ่งตั้งตัวหรือที่มีมาก่อนแล้วควรจะกล่าว ถึงรูปแบบทางกฎหมายของธุรกิจ ประวัติความเป็นมาและผลงานที่ผ่านมาของบริษัท
  3. สินค้า กล่าวถึงสินค้าหรือบริการที่ บริษัทของคุณมี โดยมุ่งเน้นไปที่เหตุผลที่ว่าทำไมผู้บริโภคจึงควรซื้อสินค้าและบริการเหล่า นั้น พวกเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไร และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสะดวกสบายที่พวกเขาจะได้รับหลังจากซื้อ สินค้าหรือบริการของคุณ แสดงให้เห็นถึงต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่คุณเสนอให้
  4. ตลาด กล่าวถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณ รวมถึงสถิติการตลาด การเติบโตและแนวโน้มตลาด นอกจากนี้ยังอาจสอดแทรกตารางแสดงการคาดการณ์ตลาด และอธิบายถึงประเภทของธุรกิจและคู่แข่งทางการค้าของคุณ
  5. กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ล้วนเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นความสนใจไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นแล้วคุณควรมุ่งความสนใจไปที่ตลาดเป้าหมายเป็นส่วนๆ สินค้าหรือบริการเป็นอย่างๆและวิธีจำหน่ายจ่ายแจกทางใดทางหนึ่ง คุณควรคาดคะเนยอดขายและต้นทุนของสินค้าหรือบริการ และติดตามผลการตลาดโดยใช้กำหนดเวลา งบประมาณและความรับผิดชอบเฉพาะจุดเป็นหลัก
  6. ทีมบริหาร จัดทำรายชื่อสมาชิกหลักในชุดบริหารของคุณ รวมถึงตารางแสดงรายได้ของพนักงานแต่ละคนในทีม และหากมีช่องว่างใดในทีมบริหาร คุณควรจดบันทึกและแจกแจงว่าช่องว่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
  7. แผนงานทางการเงิน (Financial Projections) กล่าวถึงวิธีบริหารการเงินและอธิบายว่าวิธีนั้นส่งเสริมความเติบโตของตลาด อย่างไร รวมถึงแสดงบทวิเคราะห์ภาวะเสมอตัวว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจได้อย่าง ไรโดยอ้างถึงรายจ่ายคงที่และรายจ่ายแปรผัน นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงสภาวะกำไรและขาดทุน กระแสเงินสดและบัญชีงบดุลที่คาดคะเนไว้

ในระหว่างที่คุณจัดการกับองค์ประกอบพื้นฐานข้างต้น ระลึกไว้ว่านี่คือแผนงานของคุณ ไม่ใช่การบ้านที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน นั่นหมายความว่าคุณควรจะมองข้ามสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณไปเสีย เช่น หากคุณกำลังวางแผนงานธุรกิจสำหรับใช้บริหารงานภายในองค์กรเท่านั้นซึ่งคนนอก องค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้ คุณไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทแต่อย่างใด คุณอาจกล่าวถึงช่องว่างภายในทีมบริหารและแผนงานจัดการบุคลากร แต่ข้อมูลเช่นพื้นฐานของสมาชิกหลักในทีมบริหารของคุณอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ใน แผนงานนี้

การวางแผนงานให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณนั้น คุณอาจต้องเพิ่มเติมบางสิ่งนอกเหนือจากเค้าโครงมาตรฐานด้วยเช่นกัน เช่น แผนงานสำหรับนักลงทุนซึ่งควรกล่าวถึงข้อเสนอในการลงทุน อาทิ หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่าไร รวมไปถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับทางหนีทีไล่ การใช้เงินทุนและผลตอบแทนการลงทุน แผนงานที่จะเสริมคำร้องขอเงินกู้จากธนาคารจำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเรียกร้องใน การกู้ยืม การใช้เงินทุนที่คาดคิดไว้และแผนการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย

ดังนั้นแล้ว แผนงานทุกแผนควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

  1. การติดตามผลโดยอาศัยการกำหนดเส้นตาย การใช้จ่ายงบประมาณและรายนามของผู้ที่รับผิดชอบ ผมเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า “เทคนิค ตสน.” ซึ่งย่อมาจาก การติดตามผล สมมุติฐานและหน้าที่ โดยเทคนิคนี้อยู่ในหัวข้อที่ 5 กลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านให้แก่ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และคุณต้องแน่ใจว่าได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลคนที่คุณทราบ ชื่อและหน้าตา ในส่วนนี้ ต้องมีการกล่าวถึงการวัดผลและการติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ
  2. สภาพคล่องการเงินที่แท้จริง แผน งานของคุณควรแสดงกระแสเงินสดในแต่ละเดือนอย่างน้อย 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่คาดคะเนไว้หรือส่วนที่เป็นจริง ณ ขณะนั้นหรือทั้งสองอย่าง แสดงที่มาของเงินและจำนวนเงิน และแสดงการใช้จ่ายเงินของคุณ สิ่งนี้คือกระแสเงินสด ไม่ใช่ผลกำไรและขาดทุนแต่อย่างใดและ คุณต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสภาพคล่องกับผลกำไรให้ได้ บริษัทที่ได้ผลกำไรอาจจะประสบปัญหาทางการเงินได้ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัทที่มีกระแสเงินสดสูงจะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
  3. สิ่งที่มุ่งเน้น แผน งานทางธุรกิจควรกล่าวลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ สำหรับบริษัท อย่าพยายามทำสิ่ง ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และอย่าพยายามจะทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้ทั้งหมด
Retrieved from "https://tumrai.com/BP"