วงจรชีวิต โดเมนเนม

วงจรชีวิต โดเมนเนม

From TUMRAI [QuickNote]

Jump to: navigation, search


Contents

วงจรชีวิตของโดเมนเนม

เรียบเรียง : Tumrai | Da | ไทยอิส

ภาพประกอบ : Newday

ชื่อโดเมนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอันดับต้นๆ บนอินเทอร์เน็ต.<references group="footnotes"/> โดย TOP LEVEL DOMAIN (TLD)<ref name="TOP LEVEL DOMAIN">รูปแบบโดเมนขั้นสูงสุดแบบสากล หรือ โดเมนระดับบนสุด </ref> <ref>TLD ได้แก่ .aero, .arpa, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .info, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, and .travel</ref>จากข้อมูลวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2009 มีจำนวน TLD <ref name="TOP LEVEL DOMAIN" />ที่จดทะเบียนและใช้งานอยู่แล้วทั้งสิ้น 103,903,361<ref>http://www.webhosting.info/domains/global_stats/total_domains/</ref> โดเมน โดยในสัปดาห์ล่าสุดได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่เฉลี่ยวันละ 126,272 ชื่อ (883,908 ต่อสัปดาห์) และมีโดเมนหมดอายุลงวันละ 88,225 ชื่อ (617,579 ชื่อ ต่อสัปดาห์)

ซึ่งในแปดหมื่นกว่าโดเมนที่หมดอายุส่วนหนึ่งหมดด้วยความไม่ตั้งใจ โดยลืมต่ออายุ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาสำหรับ Brand ที่ประชาสัมพันธ์โดเมนไปแล้วกับสื่อต่างๆ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ามาใช้บริการผ่านโดเมนที่หมดอายุนั้นได้อีก จนกว่ากระบวนการต่ออายุและแล้วเสร็จและหากโชคร้ายกว่านั้นคือไม่สามารถต่ออายุได้อีก หรือ มีผู้จดทะเบียนไปก่อนเพื่อขายต่อในราคาสูงหรือใช้โดเมนนั้นทำ web page ที่ไม่เหมาะสมขึ้นมา ซึ่งทางป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นตามมาคือ อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุแล้วค่อยต่อทีหลัง ควรต่ออายุล่วงหน้า หรือ จดทะเบียนไว้หลายๆ ปี หากโดเมนนั้นโดนใจแล้ว

400px แผนภูมินี้จะช่วยให้ทราบถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและจะช่วยให้เข้าใจในวงจรของโดเมน ว่าสถานะของโดเมนตั้งแต่อยู่ในสถานะที่สามารถจดทะเบียนได้ หมดอายุ และสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องชื่อโดเมนอันเป็นที่รัก.

จำนวนวันที่ระบุไว้ในแผนภูมิ เป็นเพียงกับ Registrars<ref>บริษัท ที่ได้รับการรับรองจาก Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ให้สามารถ "ขายปลีก" ชื่อโดเมน</ref> ส่วนใหญ่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนกันทุกๆ Registrars

domain checker

โดเมนสามารถตรวจสถานะได้โดยเข้าที่


Available This is the first phase of the domain name life cycle. A domain name is available to the public for registration for a period not to exceed a maximum term of 10 years. Also, five days after the end of the redemption period the domain name will be deleted from the registry and will be made available for anyone to register.

Available

สามารถจดทะเบียนได้ คือระยะแรกของวงจรชีวิตโดเมน. โดยให้บุคคลได้ก็ได้ทั่วโลกสามารถทะเบียนได้ ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกินสูงสุด 10 ปี


Registration A domain name may be registered for up to a ten year period. Even upon renewal the domain name registration period can not extend past a ten year period. Cost of domain registration varies from registrar to registrar.

Registration

(จดทะเบียน) ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนอาจถึงสิบปี. แม้แต่เมื่อต่ออายุชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ผ่านมาสิบ ปี. ค่าใช้จ่ายของการลงทะเบียนโดเมนที่แตกต่างกันจากนายทะเบียนเพื่อการลง ทะเบียน.


Active

(มีผู้ถือครองอยู่) เมื่อใช้งานชื่อโดเมนที่จดทะเบียนมาในสถานะใช้งานสำหรับ 1-10 ปีและสามารถใหม่เป็นระยะเวลาไม่เกินสูงสุด 10 ปี. ที่ได้รับ registrant ต่ออายุประกาศเป็นวันที่หมดอายุวิธีการ. Active Once the domain name is registered it comes in active state for 1-10 years and can be renewed for a period not to exceed a maximum of 10 years. The registrant recieves renewal notices as expiration date approaches.


Expired If the domain is not renewed on or before its expiry date, the domain name is expired. Upon expiry of the domain, all services related to domain name including the web page and email will no longer work. Though the period of the Expired state varies from Registrar to Registrar, it generally ranges from 0-40 days. If the domain is not renewed by the owner during this phase, the domain goes into redemption period phase.

Expired

(โดเมนหมดอายุ) หากโดเมนที่หมดอายุไม่ใหม่หรือก่อนการหมดอายุวันที่หมดอายุคือชื่อโดเมน. เมื่อหมดอายุของโดเมนบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนรวมถึงหน้าเว็บ และอีเมลนี้จะไม่ทำงาน. แม้ว่างวดของหมดอายุแตกต่างจากรัฐทะเบียนเพื่อทะเบียนมันโดยทั่วไปช่วง 0-40 วัน.หากโดเมนที่ไม่ได้ใหม่โดยเจ้าของในระหว่างนี้ระยะ, โดเมนจะไปลงในระยะเวลาการไถ่ถอนระยะ.


Redemption Redemption period generally lasts for 30 days after the "Expired" period, during which the domain can still be renewed by the original owner by paying a service fee plus the renewal fees.

Redemption

(รอการไถ่ถอน) การไถ่ถอนระยะเวลาโดยทั่วไป มีระยะเวลา 30 วันหลังจาก "หมดอายุ" ระหว่างนี้เจ้าของเดิมยังสามารถได้โดเมนคืน แต่ต้องจ่ายค่าไถ่ บวกค่าบริการด้วย


Pending Delete If the domain is still not renewed by the owner in redemption period then domain name goes into pending delete phase.This lasts for 5 days. After 5 days the domain will be deleted and available to public for registration.

Pending Delete

(รอดำเนินการลบ) หากโดเมนคือยังไม่ใหม่โดยเจ้าของในการไถ่ถอนระยะเวลานั้นลงใน ชื่อโดเมนจะไปที่รอดำเนินการลบ phase.This lasts สำหรับ 5 วัน. หลังจาก 5 วันโดเมนจะถูกลบและมีให้ประชาชนในการลงทะเบียน.


Deleted And Active Upon completion of the 5 days of the Pending Delete phase, the domain name is deleted and available to anyone for registration.

Deleted And Active

ลบแล้วและใช้งานเมื่อเสร็จการ 5 วันที่รอดำเนินการลบระยะ, ชื่อโดเมนที่ถูกลบและมีให้สำหรับทุกคนในการลงทะเบียน.

Reference

<references/>

External links

Language | English : ไทย

This article, the author is still working on this document, so Can't edit this without the author's permission.